Teze de doctorat finalizate

2015-2020

Image
Oportunități de creștere a performanței economice în domeniul hotelier.
Evaluarea relațiilor publice și impactul acestora asupra performanțelor instituțiilor de învățământ superior din România.
Globalizarea și integrarea europeană în banking - analiza procesului de gestiune a performanței și riscului în bănci
Contribuții la analiza impactului procesului integrării europene asupra dezvoltării socio-economice, prin politici de dezvoltare regională și coeziune
Abordări ale performanței teritoriale în contextul dezvoltării durabile. Studiu de caz: Zona Dobrogea
Analiza impactului economiei bazate pe cunoștințe asupra performanței organizaționale.

Perspectivele dezvoltării ofertei turistice românești în context european.

Contribuții în domeniul modelării posibilităților de tranzacționare a energiei electrice pe piață.

Perspectivele dezvoltării ofertei turistice românești în con text european.

Image

Posibilități de publicare a rezultatelor cercetării

Centrul de Cercetare Strategii de Dezvoltare a Sistemelor Economice Competitive (www.stratec.ugal.ro) are ca prioritate strategică activitatea de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în domeniul economic, prin promovarea unui mod de gândire şi acțiune propriu economiilor funcționale de piață și o mai mare implicare în transpunerea rezultatelor cercetării științifice în mediul de afaceri. Activitatea centrului acoperă domenii tematice variate precum economie, management, marketing, finanţe, contabilitate, informatică economică şi studiază transformările care au loc în procesul trecerii la societatea bazată pe cunoștințe, care are ca deziderat creşterea competitivității economice. Doctoranzii afiliați centrului beneficiază de întreaga infrastructură a acestuia, de suport logistic din partea specialiștilor și de îndrumare din partea comisiilor în elaborarea referatelor și tezelor de doctorat. 

Pentru activitatea de cercetare a doctoranzilor se asigură publicarea rezultatelor cercetarii în reviste de specialitate, volumele conferințelor internaționale, indexate în baze de date relevante pentru domeniul științelor economice. Astfel, doctoranzii au posibilitatea pentru anul 3 de stagiu din programul de pregatire doctorala să asigure etapa de diseminare şi valorificare a rezultatelor cercetării prin publicarea de lucrari atât în revista „Annals of Dunarea de Jos University of Galati. Fascicle I. Economics and Applied Informatics” (indexată în multiple baze de date, inclusiv ERIH+), online la adresa http://www.eia.feaa.ugal.ro, cât și în volumul conferinței internaționale „Risk in Contemporary Economy” (volum indexat BDI), online la adresa http://www.rce.feaa.ugal.ro/.  Ambele publicații sunt coordonate de Centrul de Cercetare care funcționează la nivelul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor - Strategii de Dezvoltare a Sistemelor Economice Competitive – STRATEC.

De asemenea, doctoranzii sunt sprijiniți în susținerea și publicarea de articole științifice în cadrul Conferinței Școlilor Doctorale din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, manifestare științifică anuală, online la adresa: http://www.cssd-udjg.ugal.ro/.

Doctoranzi și post-doctoranzi AUF
bursieri „Eugen Ionesco”

Image
Evaluation de la durabilité de l’exploitation artisanale des forêts communautaires de l’Est Cameroun
Efficacité du conseil d’administration, qualité de gouvernance et performance des entreprises du secteur au Sénégal – analyse comparative de l’environnement roumain et sénégalais en matière.
Essay sur la conduite de la politique monétaire en union hétérogène: une application au cas de la CEMAC.
Le financement du secteur sante des PED: analyses économiques et modélisations mathématiques.
La problématique du financement des PME au Cameroun.

Two essential elements for a strong and sustained industry in the ECOWAS area.

Contribution of the Industrial Structure to Economic Growth: the Case of Ecowas.

The determinants of economic growth in the ECOWAS zone

Image